Vedtægter

Vedtægter for Skanderborg Hørning Produktionsskole

§ 1 Skolens navn, status og hjemsted

Skolens navn er: Skanderborg Hørning Produktionsskole.

Skanderborg Hørning Produktionsskole er en selvejende institution, der i sit virke er uafhængig, jf. lov om produktionsskoler.

Skolens hjemsted er Skanderborg Kommune

§ 2 Skolens formål og deltagere

Skolens formål er at drive en produktionsskole i overensstemmelse med retningslinierne i lovgivningen og i bekendtgørelser om produktionsskoler.

Skolen skal tilbyde et undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Skolens tilbud skal også omfatte teoretisk undervisning.

Tilbuddet skal styrke deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer så deres muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet forbedres.

Produktionsskolens mål er at udvikle eleverne til helstøbte mennesker, som er klædt på til at gå videre i et uddannelsesforløb eller i et job, fordi vi på skolen har afklaret den enkelte, så han eller hun kender egne evner og ønsker til fremtiden.

Tilbuddet er til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.

 

§ 3 Skolens Ledelse

Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse jf. lovens § 6.

Skolelederen varetager den daglige ledelse og har det pædagogiske og administrative ansvar for at tilrettelægge og gennemføre skolens undervisning i overensstemmelse med vedtægterne og de for produktionsskoler gældende regler jf. lovens § 7.

§ 4 Skolens bestyrelse

Bestyrelsen består af 9 medlemmer:
1 medlem udpeges af beskæftigelsesforvaltningen i Skanderborg.
2 medlemmer udpeges af LO.
2 medlemmer udpeges af DA.
1 medlem udpeges af Skanderborg Odder Center for Uddannelse.
1 medlem udpeges af Aarhus Tech.
1 medlem vælges af skolens medarbejdere.
1 medlem selvsuppleres af bestyrelsen..

Bestyrelsens medlemmer skal være myndige.
Bestyrelsens medlemmer udpeges for en 4 årig periode der følger
Kommunalvalgene.
Medarbejderrepræsentanten vælges hvert år i maj måned, på et medarbejder-møde.

Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 6, stk. 3 og 4. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, skal der udpeges eller vælges et nyt bestyrelsesmedlem hurtigst muligt.

Bestyrelsen skal, så vidt det er muligt, have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder ifl. lov om ligestilling.

Elevrådet har ret til at udpege en tilforordnet til bestyrelsen, uden stemmeret.

§ 5 Bestyrelsens funktion m. v.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, af bestyrelsens midte, som vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen skal fastsætte sin forretningsorden og forretningsordenen skal indeholde regler om hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Dog kræver beslutninger vedrørende køb, salg og pantsætning af fast ejendom et flertal på 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol, med oplysninger om eventuel stemmeafgivelse og inhabilitet. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få sin afvigende mening ført til protokols. Protokollen underskrives efter hvert bestyrelsesmøde.

Alene bestyrelsen kan træffe beslutning om, hvorvidt andre end bestyrelsesmedlemmer og repræsentanten for deltagernes råd kan deltage med eller uden taleret i et eller flere bestyrelsesmøder eller en del heraf.

For bestyrelse, leder og andre ansatte finder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt anvendelse.

For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men de hæfter i øvrigt ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

§ 6 Bestyrelsens opgave

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen.
Ifl. produktionsskolelovens § 6 er det bl.a. bestyrelsens opgave og ansvar at:
• Revidere og godkende produktionsskolens virksomhedsplan.
• Revidere og godkende produktionsskolens budget.
• Revidere og godkende produktionsskolens regnskab.
• Ansætte og afskedige skolens leder.
• Vælge skolens revisor.
• Godkende produktionsskolens vedtægter.

§ 7 Økonomi, budget og regnskab

Skolens drift gennemføres ved tilskud fra det offentlige, samt ved indtægter fra afsætning af varer og tjenesteydelser. Skolens midler må alene komme skolens undervisningsvirksomhed til gode.

Grundtilskuddet iht. lovens § 9 ydes af Skanderborg Kommune.

Skolens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

Skolens leder udarbejder hvert år et budgetforslag og forslag til virksomhedsplan for skoleåret til videre behandling og godkendelse i bestyrelsen.

Driftsregnskab og status udarbejdes snarest muligt efter udgangen af et regnskabsår, senest i henhold til ministeriets bekendtgørelse, og forsynes, inden godkendelse i bestyrelsen, med revisionspåtegning af skolens revisionsfirma.

§ 8 Tegningsret

Institutionen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening.

§ 9 Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne på 2 af
hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Disse
bestyrelsesmøder skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.
Ændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen i Skanderborg.

§ 10 Ophør

Bestyrelsen træffer beslutning om skolens ophør. Beslutningen træffes på to bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum. På det første møde skal mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemme for beslutningen om nedlæggelse af skolen. På det andet møde skal mindst halvdelen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemme for beslutningen om nedlæggelse af skolen.

I tilfælde af skolens ophør skal samtlige aktiver anvendes til beslægtede formål efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen skal ved skolens ophør fungere videre indtil den økonomiske afvikling af aktiver og passiver er tilendebragt.

 

Godkendt af Skanderborg Kommunalbestyrelse i december 2011.
Vedtægterne for Skanderborg Hørning Produktionsskole træder i kraft
den 1. januar 2012.