Værdigrundlag, målsætninger, vision mv.

Værdigrundlag

De bærende elementer i vores værdigrundlag er rummelighed, tydelighed og professionalisme. Når vi taler om vores værdigrundlag, så har vi fokus på, at det gælder hele skolen og alle vores aktiviteter. Vores værdigrundlag gælder i forhold til vores elever og vores samarbejdspartnere såvel som for kollegaer og ledelse.

Rummelighed er definerende for det menneskesyn, vi driver skole på. Vi mener, at enhver er unik med ret til sine drømme og forhåbninger om en meningsfyldt tilværelse. Som produktionsskole opfatter vi det derfor som en grundlæggende værdi at kunne favne det meste, og i forhold til eleverne også mere end, hvad der for en almindelig betragtning, er acceptabelt. Vi lægger vægt på at have blik for den enkelte elev og tage den enkelte elev alvorligt. Vi stræber efter at styrke den enkeltes selvværd og selvforståelse til at indgå i forpligtende fællesskaber, såvel i de nære relationer som i samfundet. Her værdsættes og prioriteres samværsformer som tolerance, fleksibilitet, gensidig respekt og ansvarlighed. Særligt i relation til kollegaer, ledelse og samarbejdspartnere forstås rummelighed som evnen til at sætte sig i den andens sted og kunne føre en åben og fri dialog.

Tydelighed er en væsentlig del af skolens værdigrundlag. At enhver kender og forstår de forventninger, der stilles, og at det er klart, hvornår forventningerne er indfriet. Tydelighed betyder, at vi gør det, vi siger, og at vi siger, hvad vi gør. En forudsætning for tydelighed er derfor et højt informationsniveau, en gennemskuelig kompetencefordeling og en stringent og langsigtet planlægning på alle niveauer. I forhold til eleverne betyder det desuden, at vi som skole tilstræber en ensartethed i regler og sanktioneringer af eventuelle overtrædelser, gennemfører regelmæssig vejledning og tager individuelle hensyn. I forhold til kollegaer og ledelse betyder det, at vi prioriterer, at alle har de nødvendige kompetencer, og at ansvarsfordelingen ved fælles aktiviteter er klar.

Ved begrebet professionalisme forstår vi høj faglighed og kvalitet i alle relationer. I forhold til eleverne betyder det, at vi tilstræber et afstemt fagligt niveau på værkstederne, og at vi er professionelle i vores samvær med eleverne. Vi er bevidste om, at relationen mellem elev og ansat sjældent er jævnbyrdig, men altid ligeværdig, og vi er opmærksomme på det ansvar, det pålægger os som skole. I forhold til kollegaer betyder det gensidig respekt for hinandens faglige kunnen, som også er forbundet med en egen forpligtelse til at udvikle sig fagligt. I forhold til ledelse af skolen indebærer professionalisme desuden en ansvarlig styring af økonomien og evnen til prioritering og fokus på skoleudvikling, personale og trivsel. I forhold til samarbejdspartnere lever vi op til professionalismen ved at dokumentere, hvad vi gør og ved at være velforberedte og proaktive.

Vision

Skanderborg Hørning Produktionsskoles vision er, at være en skole med praktiske produktionsmuligheder, undervisning og dannelse, som tilgodeser enhver elevs behov.

Vores vision er at udvikle hver enkelt elev til et helstøbt menneske, der kender egne evner, egne fremtidige muligheder, og som er klædt på til at indgå i et demokratisk samfund og komme videre i job eller uddannelse.

Vores vision er at være den bedste uddannelsesinstitution til at løse samfundsmæssige problemstillinger som arbejdsløshed, at 95% af alle unge skal have en uddannelse, at integrere unge med anden etnisk baggrund og at inkludere udstødte unge, uanset om det skyldes umodenhed, mobning, ordblindhed, psykiske problemer, fysiske handicap eller diagnoser, så længe det har et arbejds- eller uddannelsesmæssigt perspektiv.

Målsætning

Vi vil fastholde produktionsskolens særlige styrke ved at fokusere på at arbejde sammen med eleverne om at løse konkrete arbejdsopgaver.

Vi tager altid udgangspunkt i elevens forudsætninger og individuelle muligheder. Vores vigtigste pædagogiske middel er vores produktion, men fokus er altid rettet mod elevens fremtidige muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Vi vil skabe en skole, hvor der er plads til alle, og hvor det er rart at være for alle. Vi vil være de bedste til at give eleverne i vores målgruppe den omsorg, den vejledning, det praktiske arbejde og den teoretiske undervisning, som den enkelte har behov for.

Skolens økonomiske målsætning er, at fastholde en tilstrækkelig egenkapital og et økonomisk råderum, så skolen har ressourcer til at reagere på ændringer i omverdenen og ressourcer til at uddanne personalet i fx nye pædagogiske retninger, til at oprette nye værksteder og til at igangsætte projekter efter behov, uafhængig af kortsigtede konjunkturmæssige eller politiske udsving.