Udslusning

Udslusningstal 2016

Vi har udsluset 207 elever i løbet af 2016. Af de 207 elever er 120 elever (58 %) begyndt på en uddannelse eller på anden måde fortsat i uddannelsessystemet, 18 elever (9 %) har fået arbejde, 28 elever (13 %) er udsluset til kommunale tilbud, 21 elever (10 % er sendt videre på barsel, til afvænning, hospital, militærtjeneste o.l. og 20 elever (10 %) er stoppet på skolen og/eller udmeldt til ledighed.

Vi har sendt 90 % af vore elever godt videre. Det er 9 % bedre i forhold til året før. Vi arbejder løbende med at forbedre vores arbejde med at udsluse eleverne til de rigtige uddannelser, og vi arbejder løbende med ikke at tabe vores elever undervejs. Bl.a derfor har vi i år en stigning i elever som udsluses til kommunale tilbud. Også i 2016 har vi haft mange elever med diagnoser. Det kan være ADHD, Asperger eller andre psykiske lidelser. Vi siger aldrig nej til en ny elev, hvor eleven, UU-vejledningen eller forældrene ser produktionsskolen som en mulighed. I 2016 har det bl.a. medført, at vi har udsluset et stigende antal elever til kommunale tilbud, men fastholdt niveauet fra året før mht. udslusning til forskellige former for behandling. I vores statistik figurerer de som udsluset til “andet” (Barsel, hospital, militær o.l.)

Udslusningsstrategi

Der udarbejdes en forløbsplan på alle elever, der starter på skolen. Planen laves i samarbejde med eleven, og den tages op til revision efter behov og minimum hver 3. måned. Forløbsplanen omfatter mål og delmål for elevens ophold på skolen og har fokus på elevens evner og muligheder for at komme videre i job eller uddannelse efter endt ophold på produktionsskolen.

I løbet af skoleåret arrangeres ture til forskellige uddannelsesinstitutioner fx. Aarhus Tech, Købmandsskolen i Viby, Skanderborg Odder Center for Uddannelse samt Social- og Sundhedsskolen i Aarhus.

Vi har fokus på, at alle elever kommer i flere forskellige praktikophold i offentlige eller private virksomheder, mens de går på skolen.

Vores mål er, at mindst 75% af vores elever skal sendes videre i beskæftigelse eller uddannelse, straks efter de forlader skolen.

Ved udslusning informeres UU via “Tilbagemelding.dk”.

4 måneder efter eleven er stoppet hos os, kontaktes udslusningsstedet, for at høre om eleven stadig er i gang jvf. lovgivningen om udslusning.

 

Elevtal 2016

I 2016 har vi i alt haft 117 årselever, heraf 7 lærlinge 4 STU elever og 2 betalt af kommunerne samt 2 EGU elever.

Ved udgangen af 2016 er der 116 elever, der fortsætter i 2017 på Skanderborg Hørning Produktionsskole.

Der har i alt været indskrevet 323 elever, fordelt på 101 (31 %) piger og 222 (69 %) drenge.
130 (40 %) elever var under 18 år og 193 (60 %) elever var 18 år eller derover på det tidspunkt de startede på skolen.

Af de 323 elever kom de 200 fra Skanderborg (62 %), 99 fra Aarhus (31 %),  15 fra Silkeborg, 3 fra Horsens, 6 fra øvrige kommuner (i alt 7 %).

Af de 117 årselever har vi haft 15½ årselev på kvoten (elever der har været på skolen mere end 1 år). Det er 2½ årselev mere, end der var plads til på vores kvote. Vi har vurderet, at disse elever var inde i en lovende udvikling og vurderet, at vi ved at lade dem fortsætte på skolen ud over et år kunne få dem godt videre i uddannelse eller arbejde. Vi får dog ikke taxameter for disse elever, og vi må tilbagebetale den skoleydelse, de har fået i perioden. Økonomisk betyder det, at vi kun har fået statstaxameter for 114½ årselever i 2016.

I 2016 har vi været presset på vores 10% kvote, fordi vi kom ind i året med mange elever på kvoten. Det er vanskeligt i løbet af året at sende elever ud til ledighed pga. manglende kvoteplads, hvis vejledere og faglærere vurderer at der er en chance for at få eleven godt videre.

Det er dog langt fra alle elever der har brug for at forlænge produktionsskoletiden ud over et år. 58% af eleverne er på skolen i mindre end 7 måneder. I gennemsnit har eleverne været ca. 7 måneder på skolen i 2016.